Tietosuojakäytäntö

1. Yleiskohdat

1.1. Tämä tietosuojakäytäntö säätelee henkilötietojen keräämistä, käsittelyä ja säilyttämistä koskevat periaatteet. Henkilötietoja kerää, käsittelee ja säilyttää vastuullinen käsittelijä L&L Nordic OÜ (jatkossa nimellä rekisterinpitäjä).

1.2. Rekisteröity tietosuojakäytännön tarkoittamassa merkityksessä on asiakas tai muu luonnollinen henkilö, jonka henkilötietoja rekisterinpitäjä käsittelee.

1.3. Asiakas tietosuojakäytännön tarkoittamassa merkityksessä on jokainen, joka ostaa rekisterinpitäjän kotisivulta tuotteita tai palveluita.

1.4. Rekisterinpitäjä noudattaa lainsäädännössä säädettyjä tietojen käsittelyn periaatteita, muun muassa rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietoja laillisesti, oikeudenmukaisesti ja turvallisesti. Rekisterinpitäjä kykenee vakuuttamaan, että henkilötietoja on käsitelty lainsäädännössä säädetyn mukaisesti.

2. Henkilötietojen kerääminen, käsitteleminen ja säilyttäminen

2.1. Henkilötiedot, joita rekisterinpitäjä kerää, käsittelee ja säilyttää, on kerätty sähköisesti, lähinnä kotisivun ja sähköpostikirjeenvaihdon välityksellä.

2.2. Luovuttaessaan henkilötietojaan rekisteröity antaa rekisterinpitäjälle oikeuden kerätä, järjestellä, käyttää ja hallinnoida tietosuojakäytännössä määritettyyn tarkoitukseen henkilötietoja, jotka rekisteröity suoraan tai epäsuorasti kotisivulta tuotteita tai palveluita ostaessaan rekisterinpitäjälle luovuttaa.

2.3. Rekisteröity vastaa siitä, että hänen esittämänsä tiedot ovat täsmälliset, oikeat ja täydelliset. Tietoisesti väärien tietojen esittämistä pidetään tietosuojakäytännön rikkomisena. Rekisteröity on velvollinen ilmoittamaan rekisterinpitäjälle esittämiensä tietojen muuttumisesta viipymättä.

2.4. Rekisterinpitäjä ei vastaa rekisteröidyn esittämien väärien tietojen rekisteröidylle tai kolmansille osapuolille aiheuttamasta vahingosta.

3. Asiakkaiden henkilötietojen käsittely

3.1. Rekisterinpitäjä voi käsitellä seuraavia rekisteröidyn henkilötietoja:

3.1.1. Etu- ja sukunimi;

3.1.2. Syntymäaika;

3.1.3. Puhelinnumero;

3.1.4. Sähköpostiosoite;

3.1.5. Toimitusosoite;

3.1.6. Pankkitilin numero;

3.1.7. Maksukortin tiedot;

3.2. Edellä mainittujen lisäksi rekisterinpitäjällä on oikeus kerätä asiakkaasta tietoja, jotka ovat saatavissa julkisista rekistereistä.

3.3. Henkilötietojen käsittelyn oikeudelliset perusteet ovat yleisen henkilösuoja-asetuksen 6 pykälän 1 momentin kohdat a), b), c) ja f):

a) rekisteröity on antanut suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn yhtä tai useampaa erityistä tarkoitusta varten;

b) käsittely on tarpeen sellaisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi, jossa rekisteröity on osapuolena, tai sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi rekisteröidyn pyynnöstä;

c) käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi;

f) käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi, paitsi milloin henkilötietojen suojaa edellyttävät rekisteröidyn edut tai perusoikeudet ja -vapaudet syrjäyttävät tällaiset edut, erityisesti jos rekisteröity on lapsi.

3.4. Henkilötietojen käsittely käsittelyn tarkoituksen mukaisesti:

3.4.1. Käsittelyn tarkoitus – turvallisuus
Henkilötietojen enimmäissäilytysaika – laissa säädettyjen määräaikojen mukaisesti

3.4.2. Käsittelyn tarkoitus – tilauksen käsittely
Henkilötietojen enimmäissäilytysaika – 7 vuotta

3.4.3. Käsittelyn tarkoitus – verkkokaupan palvelujen toimimisen varmistaminen
Henkilötietojen enimmäissäilytysaika – 7 vuotta

3.4.4. Käsittelyn tarkoitus – asiakashallinta
Henkilötietojen enimmäissäilytysaika – 7 vuotta

3.4.5. Käsittelyn tarkoitus – liiketoiminta, kirjanpito
Henkilötietojen enimmäissäilytysaika – laissa säädettyjen määräaikojen mukaisesti

3.4.6. Käsittelyn tarkoitus – markkinointi
Henkilötietojen enimmäissäilytysaika – 7 vuotta

3.5. Rekisterinpitäjällä on oikeus jakaa asiakkaiden henkilötietoja kolmansille henkilöille, joita ovat esimerkiksi valtuutetut rekisterinpitäjät, kirjanpitäjät, kuljetus- ja lähettiyritykset, pankkisiirtopalveluita tarjoavat yritykset. Rekisterinpitäjä on henkilötietojen vastuullinen käsittelijä. Rekisterinpitäjä toimittaa maksujen suorittamisessa tarvittavat henkilötiedot valtuutetulle käsittelijälle Montonio Finance UAB.

3.6. Rekisteröidyn henkilötietojen käsittelyssä ja säilyttämisessä rekisterinpitäjä käyttää organisatorisia ja teknisiä menetelmiä, jotka varmistavat henkilötietojen suojan sattumanvaraiselta tai laittomalta hävittämiseltä, muuttamiselta, julkistamiselta ja kaikenlaiselta muulta laittomalta käsittelyltä.

3.7. Rekisterinpitäjä säilyttää rekisteröidyn tietoja käsittelyn tarkoituksesta riippuen, joka tapauksessa enintään 7 vuotta.

3.8. Tietoja säilytetään Euroopan unionissa sijaitsevissa palvelimissa, joiden hallinnoija on Zone Media OÜ.

4. Rekisteröidyn oikeudet

4.1. Rekisteröidyllä on oikeus saada pääsy omiin henkilötietoihinsa ja tutustua niihin.

4.2. Rekisteröidyllä on oikeus saada tietoa omien henkilötietojensa käsittelystä.

4.3. Rekisteröidyllä on oikeus täydentää tai korjata epätäsmällisiä tietojaan.

4.4. Mikäli rekisterinpitäjä käsittelee rekisteröidyn henkilötietoja rekisteröidyn suostumuksen perusteella, rekisteröidyllä on koska tahansa oikeus perua suostumuksensa.

4.5. Oikeuksiensa käyttämiseksi rekisteröity voi ottaa yhteyttä verkkokaupan asiakastukeen osoitteella info@locknlockshop.eu

4.6. Oikeuksiensa puolustamiseksi rekisteröidyllä on mahdollisuus esittää valitus tietosuojaviranomaiselle (Andmekaitse Inspektsioon).

5. Loppukohdat

5.1. Nämä tietosuojaehdot on laadittu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) n:o 2016/679, joka koskee luonnollisten henkilöiden suojelua henkilötietojen käsittelyssä ja tällaisten tietojen vapaata liikkumista sekä direktiivin 95/46 / EY kumoamista / EY (yleinen tietosuoja-asetus), Viron tasavallan henkilötietosuojalain sekä Viron tasavallan ja Euroopan unionin lainsäädännön kanssa sopusoinnussa.

5.2. Rekisterinpitäjällä on oikeus muuttaa tietosuojakäytäntöä osittain tai kokonaan ilmoittamalla muutoksista rekisteröidylle kotisivun www.lumimo.eu kautta.